Regulativ for renholdelse

Regulativ for vintervedligeholdelse og renholdelse af veje i henhold til lov nr. 140 af 25. marts 1970 samt ændret ved lov nr. 311 af 19. juni 1974 § 12, stk. 1, for de af Ølstykke byråd bestyrede veje og stier samt de i kommunen beliggende private veje og stier m.v.

3. FORSKRIFTER FOR UDFØRELSE AF GRUNDEJERENS FORPLIGTIGELSER I HENHOLD TIL LOVENS §§ 5, 6, 7, 8 OG 9.

I henhold til lovens kap. 7 bestemmer byrådet herved, at grundejerens forpligtigelser i henhold til nærværende regulativ, udføres efter nedenstående foreskrifter:

Snerydning

23. Grundejerens forpligtigelser med hensyn til snerydning er i lovens § 11, stk. 1 og 2, fastsat såle- des:

”Den snerydningspligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at rydde færdselsarealer for sne snarest muligt efter snefald. Pladsen omkring brandhaner, brand- og politialarmberedskaber og installationer til trafikregulering skal til enhver tid holdes ryddet for sne.

Uanset hvem, der har pligt til snerydning på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at rydde trapper til deres ejendom for sne”.

I henhold til lovens § 11, stk. 3 har byrådet for så vidt angår byer og bymæssig bebyggelse endvidere bestemt:

AT fortov og sti skal ryddeliggøres i færdselskrævende omfang ud for ejendommen og
AT snebunker skal henlægges på det resterende fortov eller, i det omfang her ikke er plads, på den nærmeste del af vejbanen uden for cykelsti.

Glatførebekæmpelse

24. Grundejerens forpligtigelse med hensyn til glatførebekæmpelse er i lovens § 12, stk. 1 og 2 fastsat således:

”Den pligt, der påhviler grundejerne til at træffe foranstaltninger mod glatføre, omfatter pligt til sna- rest muligt efter førets indtræden at bestrø færdselsarealet med grus, sand eller lignende.

Uanset hvem, der har pligt til at træffe foranstaltningerne mod glatføre på fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at gruse trapper til deres ejendomme”.

I henhold til lovens § 12, stk. 3 har byrådet endvidere for så vidt angår byer og bymæssige bebyggelser bestemt:

AT glatførebekæmpelsen skal udføres på hele arealet, og
AT grundejeren bør undlade at anvende kemiske optøningsmidler ved glatførebekæmpelse på flisebe- lægning.

Renholdelse

25. Grundejerens forpligtigelse med hensyn til renholdelse er i lovens § 13, stk. 1 og 2, fastsat såle- des:

“Den renholdelsespligt, der påhviler grundejerne, omfatter pligt til at fjerne ukrudt, at feje asfalterede, brolagte, flisebelagte eller på anden måde overfladebehandlede færdselsarealer, at fjerne affald og andet, der er særligt forurenende eller til ulempe for færdselen.

Uanset hvem, der har pligt til renholdelse af fortov og kørebane, har grundejerne pligt til at renholde trapper til deres ejendomme”.

4. GENERELLE BESTEMMELSER:

26. En grundejer kan overdrage til en anden i vedkommende ejendom eller i nærheden af ejendommen bosat person, at drage omsorg for opfyldelsen af de forpligtelser, der påhviler grundejeren.

Sådan overdragelse skal finde sted, såfremt grundejeren ikke bor på eller i nærheden af ejendommen.

Aftalen skal være skriftlig og skal skriftligt anmeldes til politiet. Politiet kan nægte at godkende aftalen, såfremt den af grundejeren udpegede person ikke kan anses for egnet til at sørge for forpligtelsernes opfyldelse. (Lovens § 14).

27. Tilsynet med, at grundejerne overholder deres forpligtelser efter nærværende lov, føres af politiet, der i fornødent fald kan lade foranstaltnigerne udføre for den forsømmeliges regning. (Lovens § 16).

28. For udgifter, som det offentlige afholder i anledning af udførelse af renholdelse, foranstaltninger mod glat føre, snerydning m.m. på den forpligtedes vegne, haves pant i den pågældendes ejendom. De pågældende beløb kan inddrives ved udpantning. (Lovens § 18).

30. Grundejerens overtrædelse af de i nærværende regulativ fastsatte bestemmelser straffes med bøde.

Er overtrædelsen begået af et aktieselskab, andelsselskab eller lignende, kan det pålægges virksomhe- den som sådan bødeansvar.

31. Nærværende regulativ med bilag henligger til gennemsyn hos byrådet

Som vedtaget af Ølstykke byråd den 9. maj 1979. P. b. v.