Beskæring af beplantning mod veje og stier

Teknisk udvalg opfordrer alle grundejere til at beskære deres beplantninger mod veje og stier med offentlig adgang, hvis beplantningen har bredt sig ud over skellet.

Beskæringen foretages således, at vej- og stiarealerne kan benyttes i fuld bredde af hensyn til sikker- heden for både den gående og kørende trafik.

Over fortove og stier beskæres til en fri højde på mindst 275 cm og over veje på mindst 400 cm, som vist på nedennævnte skitse.

Der gøres opmærksom på, at grundejere har det fulde ansvar for eventuelle skader, som skyldes manglende beskæring.