Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2024

Tid og sted
Søndag den 21-04-2024 klokken 11.00
Ølstykke Bibliotek (mødesal kælder) , Ølstykke

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Valg af referent
 3. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år.
 4. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2023 til godkendelse.
 5. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Bestyrelsen foreslår at der bruges 80.000.- kroner til rydning og saltning af vejene ved og efter snefald pengene er sat af i budgettet, så ingen stigning ( Rydning og saltning efter behov).
  2. Bestyrelsen foreslår der sættes 448.500.-til at salte samtlige fortove i foreningen ifølge vejdirektorat opgørelse at der er saltet 65 dage i 2023. Samtidig sættes kontingentet op med 1033.- til 1433.- kroner pr år
  3. Bestyrelsen foreslå at der afsættes 230.000-.-Saltning og rydning af fortove i en de ca. 20 gange hvor der kommer sne, kontingentet hæves med 529,kroner til 929 kroner pr år.
  4. Bestyrelsen bemyndiges til at fortsætte med projekt skur på sandhøjen, samt reparation af hegn rundt om pladsen og bemyndiges til at bruge op til kr. 90.000 på projektet
  5. Kontingent: Bestyrelsen foreslår ?.
  6. Budget 2024
 6. Forslag fra medlemmerne
 7. Valg til bestyrelsen:
  • formand Søren kongedam Larsen ikke på valg
  • bestyrelses medllemer-Sebastian Mikkelsen- ikke på valg
  • bestyrelses medlem David Munch): ikke på valg
  • Johan Hahn modtager genvalg som bestyrelsesmedlem
  • Flemming Zent modtager genvalg som bestyrelsesmedlem
 8. valg af suplanter
  • Jesper Skytte modtager genvalg som suplant
  • Karsten Jensen modtager genvalg som suplant
 9. eventuelt

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne

I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 07.04 2024). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendes til formanden: Søren Kongedam Larsen Solsikkevej 25, e-mail: bestyrelsen@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.  De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Venlig hilsen

Bestyrelsen

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning og en pølse med brød eller kartoffelsalat

Bilag:

Følgende bilag kan findes på foreningens hjemmeside: https://karmstengaard.dk/moeder-og-referater/

 • Buget for 2024
 • Regnskab for 2023

Bestyrelsens beretning for året 2023

Vi har afholdt ordinær generalforsamling hvor beretning – regnskab og budget blev godkendt ved valg til bestyrelsen lykkedes at få valgt en ny formand, så derfor indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling.

Vi fik afholdt en ekstraordinær i juni med et meget stærkt fremmøde fra vores medlemmer og en ny formand valgt.

Vi har afholdt 5 bestyrelsesmøder i 2023 og de første måneder i 2024.

I august blev der holdt sommerfest hvor ca.120 af vores medlemmer og deres familier fik nogle fornøjelige timer på Sandhøjen.

Vi har fået etableret et aktivitetsudvalg hvor der pt. Er 7 medlemmer der får stablet aktiviteter benene, foreløbig er det blevet til tøjbyttedag og i nær fremtid loppemarked, og meget mere venter.

Vi er desværre løbet ind i problemer med at låne lokaler til vores aktiviteter, da vi ikke er en forening, der er berettigede til at bruge kommunens lokale udover til vores generalforsamling.

Vi har i det forgangne år fået færdiggjort lyset på Sandhøjen.

Vi fik desværre en vinter med meget sne som gav problemer med rydning og saltning, så vores affald ikke blev afhentet i en periode. Bestyrelsen satte ind med sneplov, desværre var mængden af sne så stor at mange blev ramt af problemer med sne der hobede sig op.

Vi valgte i den sidste del af sneperioden at sætte ind med saltning.

Vores vejnet, som er kommunens, har lidt meget under diverse opgravninger hvilket er blevet påtalt over for kommunen via APP tip Egedal

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30, Kantinen på Toftehøjskolen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2019 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,-
  2. Budget 2020
  3. Renovering af Sandhøjen
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Tre medlemmer til bestyrelsen:
   På valg er: Jesper Skytte (modtager genvalg) og Johan Hahn (modtager genvalg). Torben Jørgensen ønsker at udgå af bestyrelsen.
  2. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne
I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 2. juni 2020). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendes til formanden: Mikkel Horslund Elvej, Petuniavej 9, e-mail: mel@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning i aftenens løb.

 

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 16. juni 2020:

Vedrørende pkt. 4.c.
Bestyrelsen ønsker at renovere foreningens fællesareal Sandhøjen/Rævehøjen. Vi ønsker at gøre følgende:

 • Anlægge en sti langs hegnet ved rutsjebanen og gyngestativet.
 • Løfte trækronerne på grantræer ved gyngestativerne
 • Opsætte  4 borde/bænkesæt
 • Plante blomsterløg på skrænten ud mod Violvej.
 • Plante enkelte kirsebærtræer på skråningen mod Orkidevej
 • Maling/vedligehold af hegn, gynger og tårn.

Bestyrelsen anmoder om DKK 80.000, – til dette projekt.

Bilag:
Følgende bilag kan findes på foreningens hjemmeside: https://karmstengaard.dk/moeder-og-referater/

 • Regnskab for 2019 og budget for 2020
 • Bestyrelsens beretning for 2019

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Udskydelse af generalforsamling

Kære alle

Normalt plejer vi at afholde generalforsamling i slutningen af april. Men på grund af de forskellige påbud ifm. coronavirusen, kan det desværre ikke lade sig gøre i år.

Som det ser ud nu, satser vi på at få sat en dato i starten af juni, hvor vi forhåbentlig igen har mulighed for at samles i lidst større grupper. Vi deler invitationer ud i jeres postkasser inden for kort tid.

Skulle I have noget på sinde, som I gerne vil drøfte med bestyrelsen inden da, er I naturligvis velkomne til at kontakt os på bestyrelsen@karmstengaard.dk.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Mandag den 29. april 2019 kl. 19.30, Kantinen på Toftehøjskolen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,-
  2. Budget 2019
  3. Opsætning af 2 bænke på Sandhøjen
  4. Opsætning af 2 bænke på Engen
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af formand
  2. Et/to medlemmer til bestyrelsen (afhængig af valg af formand):
   På valg er: Torben Jørgensen (modtager genvalg). Malene Fynbo Bredahl (ønsker ikke genvalg)
  3. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne
I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 15. april 2019). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendt til formanden: Mikkel Horslund Elvej, Petuniavej 9, 3650 Ølstykke, e-mail: mel@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 29. april 2019:

Vedrørende pkt. 4.c.
Da vi i bestyrelsen synes, at samarbejdet med kommunen omkring opsætning af bænke har været en god oplevelse og udmøntet sig i nogle pæne bænke til en overkommelig pris, ønsker vi at opsætte yderligere to bænke på Sandhøjen, der godt kunne bruge nogle flere siddepladser.

Bestyrelsen anmoder om DKK 12.000, – til dette projekt.

Vedrørende pkt. 4.d.
Bestyrelsen ønsker ligeledes at tilbyde kommunen at bidrage med to bænke til opsætning på Engen. Selv om Engen ikke er placeret i vores forening, er det vores opfattelse, at mange af vores beboere ivrigt benytter den. Samtidig er Engen et område, der har andel i, hvor attraktivt eventuelle tilflyttere opfatter husene i vores forening.

Bestyrelsen anmoder om DKK 12.000, – til dette projekt.

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning i aftenens løb.

Alle medlemmer bør have modtaget samme indkaldelse i deres postkasse, inklusiv regnskab, budget og beretning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Informationer omkring Skenkelsø sø

På generalforsamlingen den 19. april 2018 efterlyste mange et sted, hvor man kan gøre sig bekendt med kommunens planer omkring Skenkelsø sø. Nedenfor kan man se de dokumenter, som bestyrelsen har omkring emnet.

Ingen forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen

Ved fristens udløb den 5. april 2018 var der ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen den 19. april 2018.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 – Græstedgård, lokale 10

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2017 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Opsætning af bænke
  2. Renovering/forskønnelse af Sandhøj
  3. Bidrag til anlæg på engen ved Skenkelsø sø
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen fortsat:
  1. Kontingent 2018. Bestyrelsen foreslår kr. 400,-
  2. Budget 2018
 7. Valg til bestyrelsen:
  1. Tre medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Claus S. Christensen (modtager ikke genvalg), Mikkel Elvej og Jesper Skytte som begge modtager genvalg.
  2. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne.

I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 5. april 2018). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendt til formanden: Niels B. Sørensen, Snerlevej 41, 3650 Ølstykke, e-mail: nbs@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

OBS! Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside

Som sædvanlig vil foreningen være vært ved en lille forfriskning i aftenens løb.

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 19. april 2018.

Vedrørende pkt. 4.a.
Vores forening har mange ældre borgere, men også mange unge familier med børn. De er blandt dem, som har brug for at hvile sig på vej til og fra byen eller bussen. Bestyrelsen foreslår at opsætte 5 bænke som følger: Hjørnet af Anemonevej og Violvej, hjørnet af Petuniavej og Violvej, hjørnet af Bellisvej og Valmuevej, hjørnet af Lavendelvej og Valmuevej samt hjørnet af Solsikkevej og Violvej. Indkøb af bænke skal foretages af foreningen. Det beløber sig til ca. kr. 25.000. Opsætningen har Egedal kommune påtaget sig at forestå og bekoste, da bænkene skal opstilles på arealer, som ejes af kommunen. Generalforsamlingen anmodes om at bevilge kr. 25.000 til indkøb af bænke.

Vedrørende pkt. 4.b.
Sandhøjens beplantning er gammel og ikke vedligeholdt i mange år. Bestyrelsen foreslår derfor en renovering af området, således at højen bliver et attraktivt område for foreningens beboere i alle aldre. Bestyrelsen forestiller sig et mere åben og indbydende areal, som indbyder til en lille gåtur, ophold på en bænk og plads til leg og andre aktiviteter. Bestyrelsen foreslår, at der med assistance fra en professionel landskabsarkitekt udarbejdes forslag til et attraktivt åndehul i foreningen. Bestyrelsen anmoder om op til 25.000 kr. for at kunne få udarbejdet forslag til renovering. Et eller flere forslag inkl. tilbud på renoveringen vil blive forelagt på generalforsamlingen til godkendelse.

Vedrørende pkt. 4.c.
Egedal Kommune har ved et møde forelagt sine planer for engen ved Skenkelsø sø for de nærliggende grundejerforeninger. Ved den lejlighed blev foreningerne spurgt om de hver kunne bidrage med kr. 7.500,-. Der er endnu ingen faste planer, men bl.a. er der tale om legeplads, frokosthytte, fugletårn, hundeskov mv, ligesom der arbejdes på bedre adgang til området i samarbejde med de omkringboende. Bestyrelsen syntes godt om de foreslåede tiltag og anmoder derfor generalforsamlingen om at bevilge kr. 7.500 som tilskud til frokosthytten.

Vedrørende pkt. 6.a.
Såfremt pkt. 4.b. vedtages foreslår bestyrelsen, at kontingentet forhøjes med kr. 100 til i alt kr. 400 som opsparing til selve renoveringsarbejdet af Sandhøj.

Vedrørende pkt. 6.b.
Se vedlagte forslag, som har taget udgangspunkt i, at pkt. 4.a., 4.b., 4.c. og 6.a. vedtages.

Bilag:

Kursus i hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter.

Grundejerforeningen Karmstengård råder nu over fire hjertestartere. De to sidste har været aktive siden 7. oktober 2017. To af vores hjertestartere har for nylig været udkaldt, og den ene blev taget i anvendelse af en af vores frivillige løbere. I forbindelse med anskaffelse af de to sidste hjertestartere har vi også købt et kursus i hjerte-lungeredning for op til 25 personer. Dette kursus tilbydes først og fremmest til dem, som allerede er tilmeldt som løbere. Der er også på forhånd reserveret 5 pladser til personale fra Børnehuset Karmsten, som beredvilligt giver “husly” og strøm til den ene af de to nye hjertestartere. Eventuelle ledige pladser vil derefter blive tildelt medlemmer af foreningen, som tilmelder sig som løbere efter princippet først til mølle.

Hvad er løberens opgave?

Løberne bliver alarmeret af alarmcentralen via den nye app; Hjerteløber fra Tryg Fonden. Den kan downloades fra App Store eller Google Play. Accepterer man missionen bliver man anmodet om at hente en specifik hjertestarter og sendt til den aktuelle adresse. Efter omstændighederne hjælper løberen derefter til, indtil ambulancen kommer.

25 kursuspladser

Det er vigtigt at man lærer at yde hjerte-lungeredning og bruge en hjertestarter. Hjertestarteren kan nemlig ikke stå alene. Den kræver, at der ydes hjerte-lungeredning dvs. hjertemassage og indblæsning med mund til mund. Jo hurtigere hjerte-lungeredning påbegyndes, jo bedre er chancerne for overlevelse uden mén.

Grib chancen og meld dig:

Meld dig, også selvom du har været på kursus, hvis du vil lære at yde hjerte-lungeredning og bruge en af vores hjertestartere.

Kursus afholdes på Græstedgård, lokale 10

tirsdag den 9. januar 2018 fra kl. 18.30 til 22.00

Under kurset vil der være mulighed for at få lidt at spise og drikke.

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, skal du skrive til: nbs@karmstengaard.dk senest den 31. december 2017 og oplyse: fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer.