Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2020

Tirsdag den 16. juni 2020 kl. 19.30, Kantinen på Toftehøjskolen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forgangne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2019 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,-
  2. Budget 2020
  3. Renovering af Sandhøjen
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Tre medlemmer til bestyrelsen:
   På valg er: Jesper Skytte (modtager genvalg) og Johan Hahn (modtager genvalg). Torben Jørgensen ønsker at udgå af bestyrelsen.
  2. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne
I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 2. juni 2020). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendes til formanden: Mikkel Horslund Elvej, Petuniavej 9, e-mail: mel@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.

Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning i aftenens løb.

 

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 16. juni 2020:

Vedrørende pkt. 4.c.
Bestyrelsen ønsker at renovere foreningens fællesareal Sandhøjen/Rævehøjen. Vi ønsker at gøre følgende:

 • Anlægge en sti langs hegnet ved rutsjebanen og gyngestativet.
 • Løfte trækronerne på grantræer ved gyngestativerne
 • Opsætte  4 borde/bænkesæt
 • Plante blomsterløg på skrænten ud mod Violvej.
 • Plante enkelte kirsebærtræer på skråningen mod Orkidevej
 • Maling/vedligehold af hegn, gynger og tårn.

Bestyrelsen anmoder om DKK 80.000, – til dette projekt.

Bilag:
Følgende bilag kan findes på foreningens hjemmeside: https://karmstengaard.dk/moeder-og-referater/

 • Regnskab for 2019 og budget for 2020
 • Bestyrelsens beretning for 2019

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Udskydelse af generalforsamling

Kære alle

Normalt plejer vi at afholde generalforsamling i slutningen af april. Men på grund af de forskellige påbud ifm. coronavirusen, kan det desværre ikke lade sig gøre i år.

Som det ser ud nu, satser vi på at få sat en dato i starten af juni, hvor vi forhåbentlig igen har mulighed for at samles i lidst større grupper. Vi deler invitationer ud i jeres postkasser inden for kort tid.

Skulle I have noget på sinde, som I gerne vil drøfte med bestyrelsen inden da, er I naturligvis velkomne til at kontakt os på bestyrelsen@karmstengaard.dk.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Mandag den 29. april 2019 kl. 19.30, Kantinen på Toftehøjskolen

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2018 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Kontingent: Bestyrelsen foreslår DKK 400,-
  2. Budget 2019
  3. Opsætning af 2 bænke på Sandhøjen
  4. Opsætning af 2 bænke på Engen
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Valg til bestyrelsen:
  1. Valg af formand
  2. Et/to medlemmer til bestyrelsen (afhængig af valg af formand):
   På valg er: Torben Jørgensen (modtager genvalg). Malene Fynbo Bredahl (ønsker ikke genvalg)
  3. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 7. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 8. Eventuelt.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne
I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 15. april 2019). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendt til formanden: Mikkel Horslund Elvej, Petuniavej 9, 3650 Ølstykke, e-mail: mel@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 29. april 2019:

Vedrørende pkt. 4.c.
Da vi i bestyrelsen synes, at samarbejdet med kommunen omkring opsætning af bænke har været en god oplevelse og udmøntet sig i nogle pæne bænke til en overkommelig pris, ønsker vi at opsætte yderligere to bænke på Sandhøjen, der godt kunne bruge nogle flere siddepladser.

Bestyrelsen anmoder om DKK 12.000, – til dette projekt.

Vedrørende pkt. 4.d.
Bestyrelsen ønsker ligeledes at tilbyde kommunen at bidrage med to bænke til opsætning på Engen. Selv om Engen ikke er placeret i vores forening, er det vores opfattelse, at mange af vores beboere ivrigt benytter den. Samtidig er Engen et område, der har andel i, hvor attraktivt eventuelle tilflyttere opfatter husene i vores forening.

Bestyrelsen anmoder om DKK 12.000, – til dette projekt.

OBS!
Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside.
Som sædvanlig vil foreningen byde på en lille forfriskning i aftenens løb.

Alle medlemmer bør have modtaget samme indkaldelse i deres postkasse, inklusiv regnskab, budget og beretning.

Venlig hilsen
Bestyrelsen

 

Informationer omkring Skenkelsø sø

På generalforsamlingen den 19. april 2018 efterlyste mange et sted, hvor man kan gøre sig bekendt med kommunens planer omkring Skenkelsø sø. Nedenfor kan man se de dokumenter, som bestyrelsen har omkring emnet.

Ingen forslag fra medlemmerne til generalforsamlingen

Ved fristens udløb den 5. april 2018 var der ikke indkommet forslag fra medlemmerne til behandling på generalforsamlingen den 19. april 2018.

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 – Græstedgård, lokale 10

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2017 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Opsætning af bænke
  2. Renovering/forskønnelse af Sandhøj
  3. Bidrag til anlæg på engen ved Skenkelsø sø
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen fortsat:
  1. Kontingent 2018. Bestyrelsen foreslår kr. 400,-
  2. Budget 2018
 7. Valg til bestyrelsen:
  1. Tre medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Claus S. Christensen (modtager ikke genvalg), Mikkel Elvej og Jesper Skytte som begge modtager genvalg.
  2. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne.

I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 5. april 2018). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendt til formanden: Niels B. Sørensen, Snerlevej 41, 3650 Ølstykke, e-mail: nbs@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

OBS! Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside

Som sædvanlig vil foreningen være vært ved en lille forfriskning i aftenens løb.

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 19. april 2018.

Vedrørende pkt. 4.a.
Vores forening har mange ældre borgere, men også mange unge familier med børn. De er blandt dem, som har brug for at hvile sig på vej til og fra byen eller bussen. Bestyrelsen foreslår at opsætte 5 bænke som følger: Hjørnet af Anemonevej og Violvej, hjørnet af Petuniavej og Violvej, hjørnet af Bellisvej og Valmuevej, hjørnet af Lavendelvej og Valmuevej samt hjørnet af Solsikkevej og Violvej. Indkøb af bænke skal foretages af foreningen. Det beløber sig til ca. kr. 25.000. Opsætningen har Egedal kommune påtaget sig at forestå og bekoste, da bænkene skal opstilles på arealer, som ejes af kommunen. Generalforsamlingen anmodes om at bevilge kr. 25.000 til indkøb af bænke.

Vedrørende pkt. 4.b.
Sandhøjens beplantning er gammel og ikke vedligeholdt i mange år. Bestyrelsen foreslår derfor en renovering af området, således at højen bliver et attraktivt område for foreningens beboere i alle aldre. Bestyrelsen forestiller sig et mere åben og indbydende areal, som indbyder til en lille gåtur, ophold på en bænk og plads til leg og andre aktiviteter. Bestyrelsen foreslår, at der med assistance fra en professionel landskabsarkitekt udarbejdes forslag til et attraktivt åndehul i foreningen. Bestyrelsen anmoder om op til 25.000 kr. for at kunne få udarbejdet forslag til renovering. Et eller flere forslag inkl. tilbud på renoveringen vil blive forelagt på generalforsamlingen til godkendelse.

Vedrørende pkt. 4.c.
Egedal Kommune har ved et møde forelagt sine planer for engen ved Skenkelsø sø for de nærliggende grundejerforeninger. Ved den lejlighed blev foreningerne spurgt om de hver kunne bidrage med kr. 7.500,-. Der er endnu ingen faste planer, men bl.a. er der tale om legeplads, frokosthytte, fugletårn, hundeskov mv, ligesom der arbejdes på bedre adgang til området i samarbejde med de omkringboende. Bestyrelsen syntes godt om de foreslåede tiltag og anmoder derfor generalforsamlingen om at bevilge kr. 7.500 som tilskud til frokosthytten.

Vedrørende pkt. 6.a.
Såfremt pkt. 4.b. vedtages foreslår bestyrelsen, at kontingentet forhøjes med kr. 100 til i alt kr. 400 som opsparing til selve renoveringsarbejdet af Sandhøj.

Vedrørende pkt. 6.b.
Se vedlagte forslag, som har taget udgangspunkt i, at pkt. 4.a., 4.b., 4.c. og 6.a. vedtages.

Bilag:

Kursus i hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter.

Grundejerforeningen Karmstengård råder nu over fire hjertestartere. De to sidste har været aktive siden 7. oktober 2017. To af vores hjertestartere har for nylig været udkaldt, og den ene blev taget i anvendelse af en af vores frivillige løbere. I forbindelse med anskaffelse af de to sidste hjertestartere har vi også købt et kursus i hjerte-lungeredning for op til 25 personer. Dette kursus tilbydes først og fremmest til dem, som allerede er tilmeldt som løbere. Der er også på forhånd reserveret 5 pladser til personale fra Børnehuset Karmsten, som beredvilligt giver “husly” og strøm til den ene af de to nye hjertestartere. Eventuelle ledige pladser vil derefter blive tildelt medlemmer af foreningen, som tilmelder sig som løbere efter princippet først til mølle.

Hvad er løberens opgave?

Løberne bliver alarmeret af alarmcentralen via den nye app; Hjerteløber fra Tryg Fonden. Den kan downloades fra App Store eller Google Play. Accepterer man missionen bliver man anmodet om at hente en specifik hjertestarter og sendt til den aktuelle adresse. Efter omstændighederne hjælper løberen derefter til, indtil ambulancen kommer.

25 kursuspladser

Det er vigtigt at man lærer at yde hjerte-lungeredning og bruge en hjertestarter. Hjertestarteren kan nemlig ikke stå alene. Den kræver, at der ydes hjerte-lungeredning dvs. hjertemassage og indblæsning med mund til mund. Jo hurtigere hjerte-lungeredning påbegyndes, jo bedre er chancerne for overlevelse uden mén.

Grib chancen og meld dig:

Meld dig, også selvom du har været på kursus, hvis du vil lære at yde hjerte-lungeredning og bruge en af vores hjertestartere.

Kursus afholdes på Græstedgård, lokale 10

tirsdag den 9. januar 2018 fra kl. 18.30 til 22.00

Under kurset vil der være mulighed for at få lidt at spise og drikke.

Tilmelding

Hvis du ønsker at deltage, skal du skrive til: nbs@karmstengaard.dk senest den 31. december 2017 og oplyse: fulde navn, adresse, e-mail og telefonnummer.

Status et halvt år efter generalforsamlingen

På generalforsamlingen blev der truffet beslutning om at opsætte yderligere to hjertestartere. Vi har nu de to ”gamle”; en på hjørnet af Astersvej og Violvej og en på hjørnet af Petuniavej og Valmuevej. Den ene nye står på hjørnet ud for Lavendelvej 14, og den anden hænger på muren ved Børnehuset Karmsten lige ud til parkeringspladsen.

Fortovene er mange steder elendige. Derfor har bestyrelsen fotograferet ca. 20 steder og via Tip Egedal bedt kommunen om at tage affære. Folk fra kommunen har besigtiget stederne og de værste er nu under reparation. Vi presser stadig på af få gjort mere – helst få fortovene og de slidte småveje helt renoveret, men kommunen mangler penge så…..

Hække og hegn mod veje og stier er som sædvanlig blevet gennemgået, og 3 medlemmer er blevet bedt om at gøre det lidt bedre. Hvis du er i tvivl om, hvad reglerne er, så se dette link: Beskæring

Vores eksterne legepladsinspektør har gennemgået legepladsen på Sandhøj i forsommeren. Der var nogle mindre bemærkninger til faldunderlagene, den lille rutsjebane og det lille legehus. Alle fejl og mangler er udbedret, og du kan roligt lade dine børn benytte den dejlige legeplads.

Vi arbejder på at få en chikane på Lavendelvej, som er den eneste tværgående vej uden. Igen er det kommunen, som vi skal have til at lave arbejdet. Sagen er optaget på deres prioriterede liste. Hvornår der sker noget konkret ved vi ikke.

I et par måneder har der været tvivl om fartzonen i området. Der var ved en fejl sat et forkert skilt op på indkørslen til Karmstensvej. Det er rettet nu, så der er 40 km fartbegrænsning på alle vores veje. Vi håber, at alle vores medlemmer holder farten nede til alles bedste.

Overgangen på Karmstensvej fra cykel og gangstien langs Emilsvej har vi i et par år arbejdet for at få ændret til en rigtig fodgængerovergang. Sagen er på kommunens prioriteringsliste. Vi håber, at der snart sker noget. Denne overgang, sammen med chikanen på Lavendelvej, ønsker vi lavet bl.a. for at skabe en mere sikker skolevej for de mange børn, som færdes på disse steder.

Halloween er overstået for denne gang. Vi var 100 børn og voksne, som var klædt ud og var på opgaveløb rundt i kvarteret. Flere medlemmer havde bagt flotte og fantasifulde kager til stor glæde for deltagerne. Vi gentager succesen til næste år.

Og så har vi oprettet en lukket Facebook gruppe: Vi, der bor i Karmstengård kun for medlemmer af foreningen. Her kan du købe, sælge og forære væk, invitere til grilleftermiddag eller leg på Sandhøj, og finde legekammarater til dine børn. Kort sagt: du bestemmer selv og skal bare holde en god tone.

40 km zone i Ølstykke Vest

Efter et par måneder med et blåt 40 km zoneskilt er der nu igen opsat det korrekte røde 40 km zoneskilt ved indkørslen til Karmstenvej. Det giver anledning til at minde jer alle om, at der altså gælder en 40km fartbegrænsning i hele Ølstykke Vest området. Det bliver desværre ikke overholdt af alle, men det er bestyrelsens håb at i det mindste vores egne medlemmer overholder fartgrænsen. Det sker dog ofte, at farten bliver alt for høj, f.eks. på Lavendelvej, der som den eneste tværgående vej ikke har en chikane. Vi arbejder på, at få etableret en chikane på Lavendelvej, bl.a. for at sikre skolevejen for de mange børn, som hver dag kører eller går den vej. Men Egedal Kommune har desværre ikke prioriteret projektet særlig højt indtil nu.