Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2018

Torsdag den 19. april 2018 kl. 19.30 – Græstedgård, lokale 10

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for året 2017 til godkendelse.
 4. Forslag fra bestyrelsen:
  1. Opsætning af bænke
  2. Renovering/forskønnelse af Sandhøj
  3. Bidrag til anlæg på engen ved Skenkelsø sø
 5. Forslag fra medlemmerne.
 6. Forslag fra bestyrelsen fortsat:
  1. Kontingent 2018. Bestyrelsen foreslår kr. 400,-
  2. Budget 2018
 7. Valg til bestyrelsen:
  1. Tre medlemmer til bestyrelsen. På valg er: Claus S. Christensen (modtager ikke genvalg), Mikkel Elvej og Jesper Skytte som begge modtager genvalg.
  2. 2 suppleanter til bestyrelsen.
 8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 9. Eventuelt.

Bemærkninger:

Ad. pkt. 5: Forslag fra medlemmerne.

I henhold til vedtægterne § 16, stk. 2, skal forslag fra medlemmerne skriftligt tilsendes bestyrelsen senest 14 dage inden generalforsamlingen (inden 5. april 2018). Af praktiske hensyn bedes eventuelle forslag sendt til formanden: Niels B. Sørensen, Snerlevej 41, 3650 Ølstykke, e-mail: nbs@karmstengaard.dk.

Husk, at forslagsstillere selv skal være til stede på generalforsamlingen, ellers vil forslaget ikke blive behandlet.

De indkomne forslag vil være at se på foreningens hjemmeside senest 1 uge før generalforsamlingen.

OBS! Referat fra generalforsamlingen vil blive offentliggjort på foreningens hjemmeside

Som sædvanlig vil foreningen være vært ved en lille forfriskning i aftenens løb.

Forslag fra bestyrelsen til den ordinære generalforsamling den 19. april 2018.

Vedrørende pkt. 4.a.
Vores forening har mange ældre borgere, men også mange unge familier med børn. De er blandt dem, som har brug for at hvile sig på vej til og fra byen eller bussen. Bestyrelsen foreslår at opsætte 5 bænke som følger: Hjørnet af Anemonevej og Violvej, hjørnet af Petuniavej og Violvej, hjørnet af Bellisvej og Valmuevej, hjørnet af Lavendelvej og Valmuevej samt hjørnet af Solsikkevej og Violvej. Indkøb af bænke skal foretages af foreningen. Det beløber sig til ca. kr. 25.000. Opsætningen har Egedal kommune påtaget sig at forestå og bekoste, da bænkene skal opstilles på arealer, som ejes af kommunen. Generalforsamlingen anmodes om at bevilge kr. 25.000 til indkøb af bænke.

Vedrørende pkt. 4.b.
Sandhøjens beplantning er gammel og ikke vedligeholdt i mange år. Bestyrelsen foreslår derfor en renovering af området, således at højen bliver et attraktivt område for foreningens beboere i alle aldre. Bestyrelsen forestiller sig et mere åben og indbydende areal, som indbyder til en lille gåtur, ophold på en bænk og plads til leg og andre aktiviteter. Bestyrelsen foreslår, at der med assistance fra en professionel landskabsarkitekt udarbejdes forslag til et attraktivt åndehul i foreningen. Bestyrelsen anmoder om op til 25.000 kr. for at kunne få udarbejdet forslag til renovering. Et eller flere forslag inkl. tilbud på renoveringen vil blive forelagt på generalforsamlingen til godkendelse.

Vedrørende pkt. 4.c.
Egedal Kommune har ved et møde forelagt sine planer for engen ved Skenkelsø sø for de nærliggende grundejerforeninger. Ved den lejlighed blev foreningerne spurgt om de hver kunne bidrage med kr. 7.500,-. Der er endnu ingen faste planer, men bl.a. er der tale om legeplads, frokosthytte, fugletårn, hundeskov mv, ligesom der arbejdes på bedre adgang til området i samarbejde med de omkringboende. Bestyrelsen syntes godt om de foreslåede tiltag og anmoder derfor generalforsamlingen om at bevilge kr. 7.500 som tilskud til frokosthytten.

Vedrørende pkt. 6.a.
Såfremt pkt. 4.b. vedtages foreslår bestyrelsen, at kontingentet forhøjes med kr. 100 til i alt kr. 400 som opsparing til selve renoveringsarbejdet af Sandhøj.

Vedrørende pkt. 6.b.
Se vedlagte forslag, som har taget udgangspunkt i, at pkt. 4.a., 4.b., 4.c. og 6.a. vedtages.

Bilag: